Wie kan lid worden van NUCLEA?

Documenten betreffende lidgelden:


Iedereen kan lid worden van NUCLEA vzw, maar het stemrecht op de Algemene Ledenvergadering is voorbehouden aan de "werkelijke leden".

GROEP 1

 • alle personeelsleden en gepensioneerden van de deelnemende bedrijven: SCK•CEN, VITO, JRC (= "werkelijke leden")
 • de inwonende gezinsleden van "werkelijke leden"(partner en kinderen t.e.m. het jaar waarin ze 25 worden);
 • de nabestaande partners van "werkelijke leden";
 • stagiairs bij bovenvermelde bedrijven;
 • personen in opleiding bij bovenvermelde bedrijven.

GROEP 2

 • "familiegenodigden" (= kinderen van "werkelijke leden" die niet meer inwonen bij het "werkelijk lid", of ouder dan 25 jaar) en hun inwonende gezinsleden;
 • "regiegenodigden" (= werknemers in regie bij één van bovenvermelde bedrijven) en hun inwonende gezinsleden;
 • uitzendkrachten bij één van bovenvermelde bedrijven en hun inwonende gezinsleden;
 • "sympathisanten" en hun inwonende gezinsleden;
 • "ereleden" en hun inwonende gezinsleden.

GROEP 3

Alle personen die niet onder de bovenvermelde categorieën behoren, kunnen zich aansluiten als "externe genodigden".

INNING LIDGELDEN

Betalen kan nog steeds en dit door middel van:

cash betaling op het Nuclea-secretariaat (open elke werkdag van 11.00u tot 12.30u en van 15.30 tot 17.00u - verlofdagen worden steeds vermeld op de startpagina van deze website),

OF

overschrijving op het volgende rekeningnummer: (ING) IBAN BE 77 3631 1772 9142 - BIC BBRUBEBB (Nuclea vzw, Boeretang 200, 2400 Mol) met als vermelding de secties en personen waarvoor men betaalt.

Het jaarlijks te betalen NUCLEA-lidgeld bestaat uit 2 delen:

 • de basisbijdrage,
 • de sectiebijdrage.

Basisbijdrage

De basisbijdrage voor het lidmaatschap dient jaarlijks door alle NUCLEA-leden betaald te worden.
Deze bijdrage verschilt naargelang de categorie van leden waartoe men behoort.
Er zijn 3 verschillende categorieën van leden: groep 1, groep 2 en groep 3.

Sectiebijdrage

Verder wordt voor de deelname aan de activiteiten van de verschillende secties jaarlijks een sectiebijdrage gevraagd. Deze bijdrage moet betaald worden voor elke gekozen sectie en is niet voor alle secties gelijk. Zo betaalt men bijvoorbeeld voor aansluiting bij de sectie 'Golf' een hogere sectiebijdrage omwille van de hoge infrastructuurkosten die met deze activiteit gepaard gaan.

Hieronder vind je een overzicht van de gevraagde bijdrage(n) naargelang de gewenste sectie(s) voor dit jaar.

Structuur lidgelden 2019: Nederlands - Français - English

Bezoekerskaarten

Algemene bezoekerskaarten

Deze kaarten kunnen gebruikt worden voor alle secties waarvoor geen afzonderlijke bezoekerskaarten ter beschikking zijn. Elk lid, met een minimum leeftijd van 16 jaar, kan iemand uitnodigen voor een activiteit waarbij hij/zij zelf aangesloten is. Het aantal algemene bezoekerskaarten wordt beperkt tot max. 10 per jaar, per sectie en per lid. Het aantal genodigden wordt beperkt tot 2 personen per dag en per lid. De uitnodiger moet de genodigde(n) vergezellen.
Voor 2014 is de prijs van deze bezoekerskaarten vastgelegd op € 25 (= 5-beurtenkaart). De kaarten kunnen enkel op het Nuclea-secretariaat aangekocht worden.

Bezoekerskaarten 'Zwemmen'

Een bezoekerskaart voor 5 of 10 beurten kan afgeleverd worden aan elk lid van de sectie “Zwemmen” vanaf de leeftijd van 16 jaar (geboren in 1998 of vroeger).
De kaart staat op naam van het Nuclea-lid dat verantwoordelijk is voor de bezoeker op het strand.
Voor elke bezoeker (ouder dan 12 jaar) wordt 1 beurt aangerekend.
Een 5-beurtenkaart kost € 25.
Een 10-beurtenkaart kost € 50.

Bezoekerskaarten 'Golf' (Greenfee)

De gast moet lid zijn van de Koninklijke Belgische Golffederatie of van een gelijkaardige federatie van een ander land. De gast moet een minimum niveau aan golfvaardigheid bewijzen door te beschikken over een handicap van 35 of lager of een golfvaardigheidsbewijs. De gast betaalt een 'greenfee'. De 'greenfee' geeft het recht tot spelen van maximum 18 holes. Gasten in groepsverband zijn mogelijk mits tijdig af te spreken met het secretariaat van de golfsectie. Gasten moeten zich richten naar de traditionele gedragsregels van de golfspelers in het algemeen en de lokale clubregels in het bijzonder. Het inwendig reglement van de sectie is ter plaatse te raadplegen.